1496502472357

AIA LIFE ISSARA PRESTIGE (UNIT LINKED) เอไอเอ ไลฟ์ อิสระ เพรสทีจ (ยูนิต ลิงค์)

 มั่นใจด้วยความคุ้มครองตลอดชีพ ถึงอายุ 99 ปี หรือตราบเท่าที่มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนพอหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ ปรับเปลี่ยนได้ทุกช่วงของชีวิตเพิ่ม/ลด ความคุ้มครอง เพิ่ม/ถอนเงินออม หรือหยุดพักชำระเบี้ยประกัน (ภายใ ...