ประกันแบบนำนาญ ลดหย่อนภาษีได้ (ANNUITY Fix)

AIA Annuity Fix

หากคุณกำลังมองหาสิ่งสำคัญเหล่านี้

1.เงินประจำไว้ใช้ยามเกษียณในจำนวนเงินบำนาญที่คุณเลือกได้เอง สอดคล้องกับ Life Style ในปัจจุบัน

2.เป้าหมายการออมเงินที่ชัดเจน

3.ต้องการมีเงินออมมากขึ้นจากการลดหย่อนภาษี ส่วนกรมธรรม์บำนาญสูงสุด 200,000 บาท

 

ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่ ณ วันที่ครบรอบปีกรมธรรม์ เมื่อผู้เอาประกันมีอายุระหว่าง 60-85 ปี

– รับเงินบำนาญอัตรา 6.25% ของมูลค่าบำนาญตั้งต้น สำหรับเพศชาย

– รับเงินบำนาญอัตรา 5.95% ของมูลค่าบำนาญตั้งต้น สำหรับเพศหญิง

 

ถึงเวลาแล้วที่เราต้องวางแผนชีวิตเกษียณ เพื่อเริ่มต้นชีวิตเกษียณอย่างมีความสุข และมั่นใจ

เอไอเอ บำนาญมั่นคง


• เริ่มต้นการออมก่อน อัตราเบี้ยประกันภัยต่ำกว่า


• ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่ ณ วันที่ครบรอบปีกรมธรรม์ เมื่อผู้เอาประกันมีอายุระหว่าง 60-85 ปี

– รับเงินบำนาญอัตรา 6.25% ของมูลค่าบำนาญตั้งต้น สำหรับเพศชาย

– รับเงินบำนาญอัตรา 5.95% ของมูลค่าบำนาญตั้งต้น สำหรับเพศหญิง

 

• สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหได้


การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันภัย เป็นการบริการเท่านั้น

คำเตือน ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์


ชื่อแบบประกัน เอไอเอ บำนาญ มั่นคง
ชื่อย่อ AIA Annuity Fix
คุณสมบัติผู้สมัคร เพศ ชาย/หญิง อายุ 20 – 55 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ  บาท
ระยะเวลากรมธรรม์ ผู้เอากรมธรรม์ภัยอายุครบ 85 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ย ผู้เอาประกันภัยอายุครบ 60 ปี
ความคุ้มครองชีวิต
 
ผลประโยชน์

ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่ ณ วันที่ครบรอบปีกรมธรรม์ เมื่อผู้เอาประกันมีอายุระหว่าง 60-85 ปี

– รับเงินบำนาญอัตรา 6.25% ของมูลค่าบำนาญตั้งต้น สำหรับเพศชาย

– รับเงินบำนาญอัตรา 5.95% ของมูลค่าบำนาญตั้งต้น สำหรับเพศหญิง

สิทธิในการลดหย่อนภาษี
เบี้ยประกันภัยของแบบประกันชีวิต เอไอเอ บำนาญมั่นคง สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 200,000 บาท(แต่ไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมิน และเมื่อรวมเงินที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ กองทุน กบข. หรือ กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วย ร.ร.เอกชน และเงินได้ที่จ่ายเป้นค่าซื้อหน่วยลงทุน RMF ต้องไม่เกิน 500,000 บาท ) ตามข้อกำหนดของประกาศอธิบดีกรมสรรพกรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 194)
Facebook Comments

Comments are closed.