ประกันแบบนำนาญ ลดหย่อนภาษีได้ (ANNUITY 60/85)

AIA Annuity 60/85

คนเรามีอายุยืนยาวขึ้น และมีลูกหลานน้อยลง การวางแผนทางการเงินในช่วงเกษียณ เป็นสิ่งที่สำคัญมากขึ้น เอไอเอ บำนาญ 60/85 เท่านั้นที่การันตีเงินคืนบำนาญให้คุณ ตั้งแต่อายุ 60 – 85 ปี ทำให้เรื่องที่คุณกังวลเป็นเรื่องราบรื่น

1492921096604

วัยเกษียณเป็นช่วงเวลาแห่งความเปลี่ยนแปลง เราอาจตั้งเป้าหมายชีวิตวัยเกษียณไว้อย่างมีความสุข เต็มไปด้วยความสนุกกับกิจกรรมงานอดิเรกต่างๆ หากอีกด้านที่มาคู่กัน นั่นคือการดำเนินชีวิตที่ต่างจาก ช่วงวัยทำงาน ค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้น เงินเฟ้อ รวมถึงเงินใช้จ่ายยามเกษียณ

ถึงเวลาแล้วที่เราต้องวางแผนชีวิตเกษียณ เพื่อเริ่มต้นชีวิตเกษียณอย่างมีความสุข และมั่นใจ

เอไอเอ บำนาญ 60/85


• เริ่มต้นการออมก่อน อัตราเบี้ยประกันภัยต่ำกว่า


• กรณีมีชีวิตอยู่ รับเงินบำนาญ 10% ของจำนวนเงิน เอาประกันภัย ณ วันที่ครบรอบปีกรมธรรม์ที่ครบอายุ 60 – 85 ปี


• พร้อมการันตีเงินบำนาญ 15 ปี (หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนบริษัทฯ จะจ่ายเงินบำนาญในครั้งเดียว โดยมูลค่า จะเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินบำนาญที่ยังไม่ได้จ่ายจนครบ 15 ปี)


• รับความคุ้มครองชีวิตถึงอายุ 60 ปี


• สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ โรคมะเร็ง โรคร้ายแรง เพิ่มเติมได้


การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันภัย เป็นการบริการเท่านั้น

คำเตือน ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์


ชื่อแบบประกันเอไอเอ บำนาญ 60/85 (บำนาญ)
ชื่อย่อAIA Annuity 60/85
คุณสมบัติผู้สมัครเพศ ชาย/หญิง อายุ 30 – 55 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ100,000 บาท
ระยะเวลากรมธรรม์ผู้เอากรมธรรม์ภัยอายุครบ 85 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยผู้เอาประกันภัยอายุครบ 60 ปี
ความคุ้มครองชีวิต
ก่อนอายุครบ 60 ปีจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น + จำนวนเงินประกันภัยเพิ่มอายุ 60 – 74 ปีการันตีเงินบำนาญ 15 ปี(หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อน บริษัทจะจ่ายเงินบำนาญในครั้งเดียว โดยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินบำนาญ ที่ยังไม่ได้จ่ายจนครบ 15 ปี)
ผลประโยชน์
กรณีมีชีวิตอยู่ รับเงินบำนาญ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันที่ครบรอบปีกรมธรรม์ที่ครบอายุ 60 – 85 ปี พร้อมเงื่อนไขการันตีเงินบำนาญ 15 ปี (หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนบริษัทจะจ่ายเงินบำนาญในครั้งเดียว โดยมูลค่าจะเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินบำนาญที่ยังไม่ได้จ่ายจนครบ 15 ปี)
สิทธิในการลดหย่อนภาษี
เบี้ยประกันภัยของแบบประกันชีวิต เอไอเอ บำนาญ 60/85 (บำนาญ) สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 200,000 บาท(แต่ไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมิน และเมื่อรวมเงินที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ กองทุน กบข. หรือ กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วย ร.ร.เอกชน และเงินได้ที่จ่ายเป้นค่าซื้อหน่วยลงทุน RMF ต้องไม่เกิน 500,000 บาท ) ตามข้อกำหนดของประกาศอธิบดีกรมสรรพกรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 194)
Facebook Comments

Comments are closed.